Taalonderwijs aan het jonge kind
Type
Leergang
Beoordeling
7,7
Erkenning
C-LiON
Duur
3 bijeenkomsten
Omvang
42 SBU, 1,5 EC
Prijs
€ 750,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Taalonderwijs aan het jonge kind’ heeft tot doel leraren in de onderbouw en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs op ‘expertniveau’. Het gaat daarbij om de kenmerken van opbrengstgericht werken: deze kennen en toepassen in het eigen onderwijs aan leerlingen in de groepen 1, 2 en 3; de resultaten van het leerproces kunnen analyseren en evalueren; en op grond daarvan nieuwe lessen kunnen ontwerpen.
De leergang heeft diverse actuele inzichten over het leren van het jonge kind tot uitgangspunt.
U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw onderbouwgroep.

De taalontwikkeling van het jonge kind is enorm gebaat bij een rijke taalomgeving, bij veel mogelijkheden voor actief taalgebruik, bij een structurele monitoring van de taalschat en het systematisch aanvullen van de woordenschat en veel goede voorbeelden van gesproken taal.
In deze leergang reflecteert u op uw eigen handelen in de onderbouw en vergelijkt dit met evidence based didactiek.

Doelgroep
Leraren in de onderbouw van het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de leergang een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
Hoe zorg je ervoor dat jonge kinderen al spelend hun taal ontwikkelen? Taalonderwijs wordt in de kleutergroepen vormgegeven door een groot aantal activiteiten: voorlezen, vertellen, het aanbieden van versjes en prentenboeken, kringgesprekken, praatplaten, poppen(kast)spel, taalspelletjes, maar ook in vrij spel, het spelen in (taal)hoeken en door het werken met taal-ontwikkelingsmaterialen.
Die activiteiten worden gekozen op basis van de leerlijnen en tussendoelen voor het jonge kind, op basis van een goede observatie van het ontwikkelingsniveau van het kind, en kennis van ontwikkelings-bevorderende activiteiten die de leraar kan inzetten.
U leert in deze leergang een beredeneerd onderwijsarrangement vorm te geven waarin de kenmerken van opbrengstgericht en handelingsgericht werken worden ingezet, afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van het jonge kind.

Studiebelasting
We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen te kunnen besteden, liefst aan kleuters maar ook groep 3 is geschikt, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. Daarnaast zal in die periode ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power