Opbrengstgericht taalonderwijs
Type
Leergang
Beoordeling
7,7
Erkenning
C-LiON
Duur
3 bijeenkomsten
Omvang
42 SBU, 1.5 EC
Prijs
€ 750,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Opbrengstgericht taalonderwijs’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs op ‘expertniveau’. Het gaat daarbij om de kenmerken van opbrengstgericht werken: deze kennen, toepassen in het eigen onderwijs, de resultaten van het leerproces kunnen analyseren en evalueren, en op grond daarvan nieuwe lessen kunnen ontwerpen.
U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw groep of school.

De leraar voor de groep doet er toe als het gaat om de opbrengsten van het onderwijsproces. De leraar maakt het verschil en kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de lees-/taalprestaties van leerlingen. De taalontwikkeling van de leerlingen en de opbrengsten die worden gehaald, worden voor een groot deel bepaald door de kennis over de taalontwikkeling van kinderen van de leraar en de kwaliteit van de instructie en begeleiding door de leraar. In deze leergang reflecteert u op uw eigen handelen en vergelijkt dit met evidence based didactiek.

Doelgroep
Leraren in het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
Vakinhoudelijk en didactisch bekwaam is de kern van deze leergang. Er wordt gewerkt met alle taalinhouden, beschreven in de referentiekaders taal: mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid), leesvaardigheid, lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten, schrijfvaardigheid en begrippenlijst en taalverzorging. Daarnaast komen de tussendoelen en leerlijnen aan bod, in die zin dat we u stimuleren om die te kennen en er vervolgens ‘boven te staan’, zodat u voor iedere leerling een passend onderwijsarrangement kunt vormgeven. U krijgt gelegenheid om uw lespraktijk te analyseren op grond van de uitgangspunten van opbrengstgericht werken.

Onderdelen:

  1. De leraar doet er toe!:
    De taalontwikkeling van de leerlingen en de opbrengsten die worden gehaald, worden voor een groot deel bepaald door de kennis over taal en de kwaliteit van de instructie van de leraar!
  2. Taal in domeinen:
    Vakinhoudelijk en didactisch bekwaam vergt kennis van alle taalinhouden beschreven in de referentiekaders taal: mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid), leesvaardigheid, lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten, schrijfvaardigheid en begrippenlijst en taalverzorging.
  3. Taal is meer dan een methode; levendig taalbeleid:
    Hoe kom je ‘boven de methode’ te staan? Waar is het nodig om oefeningen in de methode aan te passen, zodat interactief taalonderwijs meer aan bod komt en de leerstof beter aansluit bij wat de leerlingen moeten leren.

Studiebelasting
We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen te kunnen besteden, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. Daarnaast zal in die periode ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power