Maatwerk in professionalisering.

Kies de opleiding die bij u past!

Populair
Aankomend

De post-HBO opleiding ‘Excellente leraar van de 21e eeuw’ heeft tot doel leraren toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van verbetering van onderwijs in de eigen klas en op de eigen school op het gebied van de ‘21st Century Skills’, door middel van het verwerven van lesgevende competenties op expertniveau, door middel van het coachen van collega’s en het leiden van verbeterprojecten. Ook een bijdrage leveren aan de toekomstgerichte visie- en beleidsontwikkeling van de school maakt onderdeel uit van deze opleiding. 
Bij positieve afronding van de opleiding ontvangt u een registerdiploma ‘Leraar LB-LC’ en een gespecificeerde competentielijst.

Leraren geven les aan leerlingen die nu en later functioneren in een zich snel ontwikkelende samenleving. De invloed van ICT op het leren, leven en werken neemt steeds grotere vormen aan. Maar ook, mede daardoor, verandert het beroepenveld, verandert de communicatie en is de wereld voor kinderen, jongeren en volwassenen steeds meer internationaal georiënteerd. De ‘21st Century Skills’ en de ‘21st Century Values’ moeten daarom een plek in het onderwijs hebben. Dat betekent veel voor de inhoud en de werkwijze van leraren, voor het gebruik van multimedia in het onderwijs, voor de eigen vaardigheden. De leraar wordt steeds meer coach van het leerproces van kinderen die de hele dag door communiceren en informatie zoeken, verwerken, delen en toevoegen.
Leraren die zich in deze innovatie hebben verdiept, willen het ongeveer per direct toepassen in de eigen praktijk, maar worden binnen de school ook al snel ingeschakeld om collega’s mee te krijgen in deze ontwikkelingen. Daarom krijgen zij taken die naast het lesgeven uitgevoerd worden: coaching, beleidsontwikkeling, onderwijsverbetering, projectleiding. Dan blijkt dat innovatief lesgeven iets anders is dan invloed uitoefenen op de innovatie van het onderwijs bij collega’s en in de hele school.  
C-LiON biedt de opleiding ‘Excellente leraar van de 21e eeuw’ als specialisatie van de erkende post-hbo opleiding tot LB-LC-leraar, die bestaat uit een traject van één jaar, waarbij verschillende thema’s aan de orde komen, om u toe te rusten voor deze taken. De focus ligt daarbij op ‘toekomstgericht werken’, omdat de innovatie van het onderwijs aan iedere leerling een must is voor iedere school.

Doelgroep
Leraren in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs vormen de doelgroep. En dan met name degenen die een voortrekkersrol binnen de school (gaan) vervullen op het gebied van toekomstgerichte en opbrengstgerichte innovatie.

Inhoud
Het opleidingstraject begint met een intake- en startfase, waarin het opstellen van een persoonlijk groeidocument (PGD), de drijfverentest MMI en het inventariseren van mogelijkheden om op school het toekomstgericht werken te verbeteren centraal staat.
Daarna worden in de hoofdfase de volgende modulen gevolgd:
1. Effectief toekomstgericht onderwijs en evidence based methoden;
2. Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op leerlingniveau;
3. Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op leraarniveau;
4. Kwaliteitsfactoren 21st Century Education op schoolniveau;
5. Projectleiding;
6. Kwaliteitszorg in de innovatieve school;
7. Coaching van collega’s;
8. Beleidsontwikkeling toekomstgericht onderwijs.

Studiebelasting
We adviseren voorafgaande aan de opleiding goede afspraken te maken met de schoolleiding om in staat gesteld te worden praktijkopdrachten uit te voeren die aansluiten op de modulen van de opleiding.
De opleiding bevat 20 dagdelen contacttijd met de lesgroep en daarnaast nog intervisie en individuele contactmomenten. De opdrachten worden veelal uitgevoerd op de werkplek en tijdens werktijd. Het is een voorwaarde van de opleiding dat de student minimaal twee dagdelen per week in het onderwijs werkt op een (leer)werkplek die past bij het doel en het niveau van de opleiding. De totale normstudielast van de opleiding is 228 uur (= 8 EC’s).

Duur: 1 jaar
Prijs: € 3.090,-
Thema: Leraar en Leren
Erkenning: Stichting Post HBO
Start op: dinsdag 3 september 2019
Locatie: Hoofddorp

De post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’, dat erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Deze opleiding bevat zeer praktijkgerichte didactiek, die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling, is inhoudelijk inspirerend en heeft de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Gedifferentieerd aanbod voor verschillende doelgroepen: ervaren schoolleiders, beginners, zij-instromers. Flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

Het primair onderwijs is voortdurend in beweging: de invoering van 21st Century Skills, High Performance Schools, Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld; mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben; die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school; die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Er zijn verschillende leerroutes voor diverse doelgroepen. Kijk tot welke doelgroep u behoort:

 1. Startende of pas gestarte schoolleider: u volgt de gehele opleiding zoals in de studiegids aangegeven.
 2. Schoolleider in het bezit van een erkende diploma op niveau ‘Basisbekwaam’: u volgt het traject ‘van basisbekwaam naar vakbekwaam
 3. Zij-instromende schoolleider (manager van buiten de sector): parallel aan de opleiding volgt u de module ‘De kunst van het lesgeven
 4. Leerkracht of bouwcoördinator zonder middenmanagement-opleiding: u volgt de opleiding waarbij u de opdrachten in het ‘uitvoerend profiel’ maakt, die horen bij specifieke doelen gericht op het uitvoerend leiderschap onder eindverantwoordelijkheid van een directeur.
 5. Zeer ervaren directeur met afgeronde professionaliseringstrajecten: verschillende maatwerktrajecten mogelijk, zoals een integraal schoolontwikkelingstraject.
 6. SPO na SBO: er worden enkele vrijstellingen verstrekt als u recentelijk de verkorte opleiding SPO bij het SBO heeft gevolgd

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • De school als maatschappelijke onderneming;
  • Onderwijskundig ondernemerschap;
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs;
  • Projectmanagement IKC.
 • Waardevol onderwijs:
  • Kwaliteitszorg;
  • Ouderbetrokkenheid;
  • 21st Century Education;
  • High Performance Schools.
 • De school als professionele leergemeenschap
  • Professionele gespreksvoering;
  • Professionaliteit en professionalisering;
  • Naar een professionele cultuur.
 • Leiderschap:
  • Competenties beroepsprofiel;
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschap;
  • Verandermanagement.
 • Onderzoek:
  • Onderzoeksvaardigheden voor de professional;
  • Onderzoek in onderwijs;
  • De onderzoekende school.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. 
De totale normstudielast van de opleiding is 910 uur (=32,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Duur: 1,5 jaar
Prijs: € 10.490,-
Thema: Schoolleider
Erkenning: Schoolleidersregister
Start op: dinsdag 10 september 2019
Locatie: Breda

De post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’, dat een registerdiploma oplevert bij de stichting Post-HBO en afgestemd is op het Beroepsprofiel, zoals door de VO-raad wordt erkend. Deze opleiding bevat zeer praktijkgerichte didactiek, die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling, is inhoudelijk inspirerend en heeft de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Er is gedifferentieerd aanbod voor verschillende doelgroepen: ervaren schoolleiders, beginners, zij-instromers, dat in flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

Het management in het voortgezet onderwijs is zeer pluriform: verschillende organisatievormen hebben geleid tot een grote diversiteit aan functies en bijbehorende takenpakketten. In de meeste situaties is wel een tendens waar te nemen dat het zakelijk management bestuurlijk wordt opgepakt, waardoor schoolleiders meer focus kunnen leggen op het onderwijsproces, het leiden van het docententeam en het positioneren van de school in de omgeving.
Op het gebied van het primaire proces is er veel gaande: de invoering van 21st Century Skills, High Performance Schools, Passend Onderwijs, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld; mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben; die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school; die in open relatie staan met hun omgeving; die hun school duurzaam positioneren en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Schoolleiders zoals directeuren en afdelings-/unitleiders die reeds leiding geven aan een school voor voortgezet onderwijs vormen de doelgroep.
Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, of als manager ‘van buiten de sector’, volgen vooraf of tijdens deze opleiding aanvullende modulen.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschap;
  • Verandermanagement.
 • Onderzoek:
  • Onderzoek in het onderwijs;
  • De onderzoekende school;
  • Onderzoeksvaardigheden voor de professional.
 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • De school als maatschappelijke onderneming;
  • Onderwijskundig ondernemerschap;
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs;
  • Projectmanagement IKC.
 • Waardevol onderwijs
  • Kwaliteitszorg;
  • High Performance Schools;
  • 21st Century Education;
  • Ouderbetrokkenheid.
 • De school als professionele leergemeenschap
  • Naar een professionele cultuur;
  • Professionele gespreksvoering;
  • Professionaliteit en professionalisering.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 910 uur (=32,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Duur: 1,5 jaar
Prijs: € 10.490,-
Thema: Schoolleider
Erkenning: Schoolleidersregister
Start op: woensdag 11 september 2019
Locatie: Hoofddorp

De post-HBO opleiding Intern Begeleider / Zorgcoördinator (IB/ZC) is een zeer praktijkgerichte opleiding die op onze jarenlange ervaring met IB- en ZC- opleidingen is doorontwikkeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs en uitgaande van landelijk (door de NVS-NVL) vastgestelde competenties van de intern begeleider / zorgcoördinator. Flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

Het onderwijs vraagt de allerhoogste professionaliteit op het gebied van ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen. En daarbij: de manier waarop omgegaan wordt met de actuele ontwikkelingen op het gebied van de invoering Passend onderwijs; samenwerking met Jeugdzorg en Justitie en Leerplicht; opbrengstgericht werken; handelingsgericht werken; de veranderende verhouding tussen ouders en school en ga zo maar door. De werkzaamheden van de IB/ZC-er zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om professionals die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die mede leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school, die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Beginnende en ervaren Intern begeleiders / Zorgcoördinatoren in het PO, VO en MBO. Leraren die de functie ambiëren en in de gelegenheid zijn om minimaal twee dagen per week werkplekopdrachten uit te voeren als IB/ZC-er zijn ook welkom.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Module 1: De IB-er / ZC-er als spil in het onderwijs;
 • Module 2: De IB-er / ZC-er in de school en haar omgeving;
 • Module 3: Beleid en verandermanagement;
 • Module 4: Diagnostisch handelen;
 • Module 5: Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar;
 • Module 6: Communiceren en beïnvloeden;
 • Module 7: Coachen van collega’s;
 • Module 8: Coachen van teams;
 • Begeleiding van de ontwikkeling van uw competenties als IB-er / ZC-er;
 • Praktijkgericht onderzoek.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 670 uur (=24 EC’s). Deze tijd kan verspreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Duur: 1 jaar
Prijs: € 4.950,-
Thema: Onderwijs & - Hulpverlening, Leraar en Leren
Erkenning: Stichting Post HBO
Start op: vrijdag 13 september 2019
Locatie: Hoofddorp

Masteropleiding voor het bereiken van het hoogste niveau van schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden op de weg naar duurzame innovatie, gericht op het laten excelleren van de leerlingen en de medewerkers.

De opleiding ‘Master Innovation & Leadership in Education’ (MILE) bestaat uit twee fasen. De eerste fase is gericht op het verwerven van een diploma ‘Schoolleider’ op niveau ‘vakbekwaam’, dat sinds 2014 erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Deze eerste fase kan ook worden afgestemd op het Beroepsprofiel Schoolleider Voortgezet Onderwijs. In de tweede fase wordt bovenop de 'vakbekwaam’ -competenties toegewerkt naar het professional masterniveau. De opleiding ‘Master Innovation & Leadership in Education’ is na vier jaar onderzoek en ontwikkeling in 2018 beoordeeld door de NVAO en wordt door DUO erkend voor de subsidie ‘Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO’.

Het onderwijs kantelt; van aanbodgericht onderwijs naar een interactief proces waarin leerlingen en leraren samen inhoud en vorm geven aan het leerproces. Daarbij zijn ouders educatief partner van de school, gaat de school open relaties aan met verschillende stakeholders en participeert de school in tal van netwerken op het gebied van onderwijs(-ondersteuning), kinderopvang, welzijn, sport en gezondheidszorg. Innovatieve scholen zijn toekomstbestendig georganiseerd en er wordt toekomstgericht onderwijs gegeven waarin talenten van leerlingen en van medewerkers optimaal tot ontplooiing komen.
Aan de kwaliteiten van de schoolleider worden in deze scholen zeer hoge eisen gesteld. Schoolleiders zijn onderzoekend ingesteld, hebben mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit. Zij kunnen leidinggeven aan veranderingsprocessen op weg naar excellent onderwijs, een duurzame organisatie opbouwen en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Schoolleiders en bovenschoolse directeuren vormen de doelgroep. 
Voor toelating tot de tweede fase is een erkend diploma voor schoolleider vereist.

Inhoud
Fase 1:
Voor de inhoud van fase één verwijzen we naar de opleidingen ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ en ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’.

Fase 2:
De belangrijkste onderdelen van fase twee van de master-opleiding zijn:
 • Leiderschap:
  • Authentiek leiderschap, macht en ethiek;
  • Leiderschapsontwikkeling: hoe leiders leren.
 • De onderzoekende schoolleider:
  • Praktijkgericht onderzoek;
  • Internationaal onderzoek in de vorm van een studiereis;
  • Methoden en technieken van onderzoek.
 • Duurzaam organiseren:
  • Het lonkend perspectief van Onderwijs 3.0: systemen en hun evolutie, de dynamiek van transities, transitiepaden, reflexieve modernisering en systeeminnovatie;
  • De kracht van interorganisationeel organiseren: complexe sociale systemen, derde orde verandering, het handelingsrepertoire van leiders, verbindend leiderschap.
 • High Performance Education:
  • Toekomstgericht onderwijsbeleid overheid: overheidsbeleid in (inter-)nationaal perspectief, inspectie en politiek, Europees beleid, Unesco;
  • High Performance Schools II: maatschappelijke opdracht, excellent onderwijs, talentontwikkeling en duurzame ‘high performance’.
 • Professioneel kapitaal
  • Strategisch HRM in het onderwijs en bedrijfsleven;
  • Performance management, flexibiliteit en mobiliteit van professioneel kapitaal;
  • Cultuuranalyse en –beïnvloeding: high performance culture, human motivation theory, diversiteit en inclusie.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het opleidingstraject (onderzoeksopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met leerteambijeenkomsten, worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. 
De totale normstudielast van de opleiding is 63 EC’s. De studielast van de tweede fase van de opleiding Master Innovation & Leadership in Education is 854 SBU (= 30,5 EC). Deze tijd kan gespreid worden over anderhalf tot twee jaar.

Duur: 1,5 jaar
Prijs: € 8.900,-
Thema: Schoolleider
Erkenning: NVAO
Start op: dinsdag 17 september 2019
Locatie: Utrecht

De post-HBO opleiding ‘Gedragsexpert’ heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met gedragsproblemen op school. Kennis en inzichten die u nodig heeft om beter te kunnen omgaan met kinderen die dergelijke gedragsproblemen vertonen, en om goed hierover te kunnen communiceren met ouders.

U werkt tijdens deze opleiding actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen, van de klasgenoten en van uzelf, door meer inzicht te krijgen in de achtergronden van bijzonder gedrag en in effectieve manieren om daarmee om te gaan.

De invoering van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat van leraren in het regulier onderwijs meer wordt gevraagd op het gebied van het omgaan met gedragsproblematiek. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat ze een nieuwe ondersteuningsstructuur opbouwen, die dikwijls kort wordt aangeduid als de ‘1-Zorgroute’. Daarbinnen komt er in toenemende mate expertise de scholen binnen, met name op het gebied van gedragsproblematiek. Dat is erg noodzakelijk, want de toename van de stroom leerlingen naar het cluster 4 onderwijs moet teruggedrongen worden. En, niet onbelangrijk, het welbevinden van leraar en leerling kan enorm verbeteren als de leraar zich competent voelt op dit lastige aspect van zijn vak.

Doelgroep
Leraren vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Het programma is geschreven voor heterogene doelgroepen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Indien nodig wordt leeftijdsspecifiek gedifferentieerd, zodat professionals uit deze verschillende subsectoren zichzelf en hun doelgroep herkennen in de voorbeelden en thematieken.

Inhoud 
U leert in deze opleiding gedragsproblemen signaleren, herkennen, en effectief aanpakken. De belangrijkste doelen van de opleiding:

 • signaleren en herkennen van gedragsproblemen;
 • de kenmerken van de meest voorkomende stoornissen;
 • kennis en vaardigheden in aanpak gedragsproblemen;
 • handelingsgericht werken: s.e.o.-handelingsplannen en s.e.o.-groepsplannen;
 • groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat;
 • met ouders samenwerken aan gedragsverandering;
 • multidisciplinair werken, melden en verwijzen.

Indien de opleiding incompany wordt verzorgd, worden deze thema’s en voorbeelden geheel afgestemd op de eigen schoolsoort.

Studiebelasting
We adviseren een halve dag per week structureel te besteden aan de opleiding; dit is inclusief verwerkingsopdrachten op de werkplek. De totale studielast van de opleiding bedraagt 280 uur (= 10 EC’s).

Duur: 1 jaar
Prijs: € 3.190,-
Thema: Onderwijs & - Hulpverlening, Leraar en Leren
Erkenning: Stichting Post HBO
Start op: maandag 23 september 2019
Locatie: Zwolle